Zastupování v obchodních sporech

Vymáhání nároků a pohledávek a zastupování v řízeních před soudy týkajících se obchodněprávních sporů.

Spory z obchodněprávních závazkových vztahů nejsou v prostředí businessu nikterak vzácným jevem. Nestačí-li ke smírnému řešení situace dohoda obchodních partnerů, přichází na řadu spor, v němž každá ze stran vznáší a uplatňuje své nároky a prokazuje jejich oprávněnost. Porušil dodavatel podmínky sjednané ve smlouvě? Vznikla Vám v souvislosti s plněním ze smlouvy škoda? Odmítá Váš obchodní partner zaplatit cenu za poskytnuté plnění? Nejen v těchto záležitostech jsme připraveni poskytnout Vám komplexní pomoc v rámci zastupování v řízeních před soudy a dalšími orgány státní správy.