Sepisování smluv

Sepisování, revize a analýza občanskoprávních smluv, vyjednávání o jejich obsahu a všeobecné poradenství.

"Nový" občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nabyl účinnosti 1.1.2014, a přízvisko "nový" tak už pomalu pozbývá svého významu. Významným ovšem zůstává fakt, že české občanské právo je postaveno na principu autonomie vůle, jejímž projevem je smluvní svoboda. Subjekty závazkových poměrů si proto mohou upravit vzájemná práva a povinnosti zcela libovolně, dodrží-li při tom minimální zákonné požadavky. Proto je důležité smlouvy před podpisem nejen číst, ale rovněž je vypracovat v takovém znění, které pro Vás bude co nejvýhodnější a co nejlépe umožní eliminovat potenciální rizika plynoucí z poměru s druhou smluvní stranou. Smlouva může být zásadní i v případech, kdy máte za to, že žádná není potřeba!

Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí špičkovou přípravu občanskoprávních smluv tak, aby maximálně vyhovovaly Vašim zájmům a splňovaly veškeré zákonné náležitosti. Připravíme pro Vás:

 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Nájemní a podnájemní smlouvy
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o zápůjčce a výpůjčce
 • Komisionářské smlouvy
 • Příkazní smlouvy
 • Licenční smlouvy
 • Smlouvy o zprostředkování
 • Smlouvy o zastoupení a plné moci
 • Smlouvy o poskytování služeb
 • Smlouvy o převodu cenných papírů
 • Smlouvy o společnosti
 • Smlouvy o tiché společnosti
 • Smlouvy o skladování
 • Smlouvy o postoupení pohledávky
 • Smlouvy o úvěru
 • Směnné smlouvy
 • Smlouvy o vedení účetnictví
 • a mnohé další...