Příprava pracovněprávních dokumentů

Vyhotovování a revize pracovních či manažerských smluv a interních předpisů.

Zákonná úprava České republiky klade relativně vysoké nároky na náležitosti pracovněprávních dokumentů, a to zejména v zájmu ochrany zaměstnance. Na druhou stranu však správně vyhotovená dokumentace chrání také zaměstnavatele, který jejím prostřednictvím výrazně limituje riziko vzniku pracvoněprávních sporů. Přípravu takové dokumentace proto není radno podceňovat. Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Pelikána Vám pomůže v těchto oblastech:

  • Vyhotovování a revize pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
  • Vyhotovování a revize manažerských smluv a smluv o výkonu funkce
  • Příprava interních směrnic, pracovních a provozních řádů, vnitřních mzdových a dalších předpisů
  • Příprava dokumentů týkajících se změn a ukončování pracovních poměrů
  • Úprava podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Příprava dohod o mlčenlivosti a dalších okolnostech souvisejících s pracovním poměrem
  • ...a další