Občanskoprávní spory

Řešení občanskoprávních sporů, vymáhání pohledávek a zastupování v občanském soudním řízení.

Spory v oblasti občanského práva vznikají nejčastěji porušením smlouvy nebo porušením soukromoprávní povinnosti (tzv. civilní delikty). Každý spor se samozřejmě dá vyřešit mimosoudní cestou (smírně), avšak v případě, že se strany na řešení a vzájemném vypořádání poměrů nedohodnou, je třeba se obrátit žalobou na soud, který spor mezi stranami závazně rozhodne. Právní pomoc při občanskoprávních sporech je základní náplní činnosti naší advokátní kanceláře a za dobu našeho působení jsme zastupovali nespočet fyzických i právnických osob na straně žalující i žalované.

Komplexní služby advokátní kanceláře JUDr. Tomáše Pelikána v oblasti občanskoprávních sporů spočívají zejména v:

  • Analýze právního postavení stran před zahájením sporu
  • Snaze o smírné vyřešení sporu (dohoda s protistranou, předžalobní výzvy...)
  • Sepisování žalob, sdělení a vyjádření
  • Přípravě řádných i mimořádných opravných prostředků
  • Zastupování při soudních jednáních
  • Zajišťování důkazů
  • Vymáhání nároků a pohledávek oprávněných subjektů
  • Aktivním přístupu při vykonávacím řízení
  • Komunikaci s orgány veřejné moci a obecném poradenství